1. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy. Warunki płatności oraz cenę i wysokość rabatów określa wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji.
 2. Zlecenia powinny zawierać informację, czy Zleceniodawca jest płatnikiem VAT i ewentualne upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, zezwolenie na działalność gospodarczą itp.
 3. Ceny reklam wraz ze wszystkimi rabatami ustalane są zgodnie z aktualnym cennikiem.
 4. O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę 2 miesiące przed ich wprowadzeniem.
 5. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długoterminowego zlecenia, nowe ceny wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od daty ich wprowadzenia.
 6. Wszelkie materiały tekstowe, nie będące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nadtytułem „ogłoszenie” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej się. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej.
 7. Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później niż w terminie jaki jest opublikowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.
 8. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
 9. Ostateczna data przyjmowania materiałów oraz zmian w treści reklamy mija 7 dni po terminie przyjmowania ogłoszeń. Po przekroczeniu tego terminu ogłoszenie może zostać przesunięte na następne wydanie.
 10. Wszelkie zmiany w treści reklamy - podane wyłącznie na piśmie - mogą być dokonane nie później niż 3 dni po terminie przyjmowania ogłoszeń.
 11. Ostateczna data przyjmowania materiałów mija 3 dni po terminie przyjmowania ogłoszeń. Po przekroczeniu tego terminu ogłoszenie może zostać przesunięte na następne wydanie.
 12. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w pkt. 10, Wydawca ma prawo do zamieszczania reklamy danej do poprzedniego numeru.
 13. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.
 14. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 15. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za wykonywanie materiałów poligraficznych.
 16. Życzenia odnośnie umiejscowienia reklam (przy określonym temacie redakcyjnym) mogą być spełnione tylko w przypadku określonych wielkości, terminowego zlecenia i w miarę możliwości technicznych.
 17. Za ogłoszenie przyjęte po terminie przyjmowania ogłoszeń oraz za ekspresowe przygotowanie materiałów poligraficznych pobierana będzie opłata dodatkowa do wysokości 40% wartości ogłoszenia.
 18. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy i wkładki jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy.
 19. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
 20. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni od daty ukazania się reklamy, w formie pisemnej.
 21. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Bank Pekao S.A. nr 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.
 22. Faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia. Ustaloną kwotę należy wpłacić nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub w terminie ustalonym w potwierdzeniu zlecenia.
 23. W wypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami 0,082 % za każdy dzień zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku wcześniej zamówionych reklam oraz nie przyjęcia kolejnego zlecenia jeżeli poprzednie rachunki nie zostały opłacone.
 24. Istnieje możliwość różnorodnych form insertingu - zamieszczenie wkładki reklamowej wymaga przedłożenia wzoru i jego akceptacji przez Wydawcę. Wkładki, które wyglądem przypominają Tygodnik Poradnik Rolniczy, lub inną publikacje PWR pod względem graficznym lub zawierają obce reklamy, nie będą przyjmowane do dystrybucji.
 25. Rabat za gotowy materiał - 5% - tylko w przypadku dostarczenia poligraficznych plików bez konieczności potwierdzenia.
 26. W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości niesłusznie naliczonego rabatu.
 27. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku wcześniej zamówionych reklam po nieopłaconych trzech rachunkach. Wznowienie reklam po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na zasadach przedpłaty.
 28. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
 29. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.